Bashkia Kuçovë 礼拜时间

AL / Berat / Bashkia Kuçovë

Bashkia Kuçovë 朝拜方向

N E S W

Bashkia Kuçovë 朝拜方向

指南针方向: 129.4°
Bashkia Kuçovë, Berat 朝拜方向: 指南针方向: 129.4° 真实方向: 133.1° 地磁偏角: -3.6°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Bashkia Kuçovë, Bashkia Kucove

Kuçovë, (Kucove) 礼拜时间
Rrepes 礼拜时间
Gegë, (Gege) 礼拜时间
Dumollë, (Dumolle) 礼拜时间
Majëgjatë, (Majegjate) 礼拜时间
Kozarë, (Kozare) 礼拜时间
Rezervuari i Gorajt 礼拜时间
Ripëzë, (Ripeze) 礼拜时间
Goraj 礼拜时间
Pashtraj 礼拜时间
Tabakaj 礼拜时间
Fush' e Gjate 礼拜时间
Drizë, (Drize) 礼拜时间
Velagosht 礼拜时间
Tabakaj 礼拜时间
Rezervuari i Gorajt 礼拜时间
Havaleas 礼拜时间
Dugallë, (Dugalle) 礼拜时间
Lezollar 礼拜时间
Goriçan, (Gorican) 礼拜时间
Toskollarë, (Toskollare) 礼拜时间
Gegë, (Gege) 礼拜时间
Përroi i Luzajit, (Perroi i Luzajit) 礼拜时间
Shesh 礼拜时间
Lumi i Sineçit, (Lumi i Sinecit) 礼拜时间
Përroi i Smaranit, (Perroi i Smaranit) 礼拜时间
Përroi i Velagoshtit, (Perroi i Velagoshtit) 礼拜时间
Rrepes 礼拜时间
Drizë, (Drize) 礼拜时间
Lezollar 礼拜时间
Havaleas 礼拜时间
Tabakaj 礼拜时间
Bardhaj 礼拜时间
Goraj 礼拜时间
Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes) 礼拜时间
Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit) 礼拜时间
Blir 礼拜时间
Langozaj 礼拜时间
Dumollë, (Dumolle) 礼拜时间
Goraj 礼拜时间
Dugallë, (Dugalle) 礼拜时间
Kuçovë, (Kucove) 礼拜时间
Bërzeshtë, (Berzeshte) 礼拜时间
Blir 礼拜时间
Sheqëz, (Sheqez) 礼拜时间
Ripëzë, (Ripeze) 礼拜时间
Kozarë, (Kozare) 礼拜时间
Përroi i Katundasit, (Perroi i Katundasit) 礼拜时间
Lilaj 礼拜时间
Toskollarë, (Toskollare) 礼拜时间
Dumollë, (Dumolle) 礼拜时间
Rezervuari i Gorajt 礼拜时间
Shpataj 礼拜时间
Kuçovë, (Kucove) 礼拜时间
Leshaj 礼拜时间
Sheqëz, (Sheqez) 礼拜时间
Majëgjatë, (Majegjate) 礼拜时间
Vodëz, (Vodez) 礼拜时间
Gozhollarët, (Gozhollaret) 礼拜时间
Velagosht 礼拜时间
Frashër, (Frasher) 礼拜时间
Gegë, (Gege) 礼拜时间
Rrepes 礼拜时间
Kozarë, (Kozare) 礼拜时间
Pashtraj 礼拜时间
Frashër, (Frasher) 礼拜时间
Bregu i Drizës, (Bregu i Drizes) 礼拜时间
Bregu i Gorrëzit, (Bregu i Gorrezit) 礼拜时间
Novë, (Nove) 礼拜时间
Pashtraj 礼拜时间
Majëgjatë, (Majegjate) 礼拜时间
Gozhollarët, (Gozhollaret) 礼拜时间
Havaleas 礼拜时间
Pëllumbas, (Pellumbas) 礼拜时间
Fush' e Gjate 礼拜时间
Fush' e Gjate 礼拜时间
Kulleni 礼拜时间