Zadie 礼拜时间

GA / Ogooué-Ivindo / Zadie

Zadie 朝拜方向

N E S W

Zadie 朝拜方向

指南针方向: 50.4°
Zadie, Ogooué-Ivindo 朝拜方向: 指南针方向: 50.4° 真实方向: 49.2° 地磁偏角: 1.3°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Zadie

Koto 礼拜时间