Nzerekore Region 礼拜时间

GN / Nzerekore / Nzerekore Region

Nzerekore Region 朝拜方向

N E S W

Nzerekore Region 朝拜方向

指南针方向: 74.9°
Nzerekore Region, Nzerekore 朝拜方向: 指南针方向: 74.9° 真实方向: 68.7° 地磁偏角: 6.2°
# 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼 伊斯兰历
同一礼拜时间的附近地方

Nzerekore Region, Nzerekore, Nzérékoré

Subatano 礼拜时间